Ανίχνευση ευπαθειών


Η CoreSec εφαρμόζει τη διαδικασία αναγνώρισης και προσδιορισμού των ευπαθειών με στόχο την εύρεση πιθανών κενών ασφάλειας ή αδυναμιών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πύλες εισόδου στα πληροφορικά συστήματα της επιχείρησης  και σημεία απώλειας διαβαθμισμένων ή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η μελέτη ανίχνευσης ευπαθειών περιλαμβάνει ως παραδοτέο την πλήρη καταγραφή των ευπαθειών με σκοπό τη δημιουργία μιας ασφαλούς στρατηγικής αντιμετώπισης αυτών
Η μελέτη περιλαμβάνει ως παραδοτέο την πλήρη καταγραφή των ευπαθειών με σκοπό τη δημιουργία μιας ασφαλούς στρατηγικής αντιμετώπισης αυτών.

Η ανίχνευση διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική

  • External Vulnerability Assessment
  • Internal Vulnerability Assessment

Ο λες οι ανωτέρω μέθοδοι και τεχνικές, εφαρμόζονται από τα εξειδικευμένα στελέχη μας όχι μόνο αξιοποιώντας το πλέον εξελιγμένο εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό κορυφαίων οίκων και τις πιο πρόσφατες εκδόσεις γνωστών και λιγότερο γνωστών attack toolkits αλλά αξιοποιώντας κυρίως εργαλεία που αναπτύσσονται από το τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης της CoreSec με σκοπό τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και άγνωστων μέχρι σήμερα κινδύνων ( zero day attacks).